Etica publicației (RO)

Etica publicației și declarația de malpraxis a publicației Arta Medica

(Informații din 15 mai 2020)

  1. Justificare 

1.1. Arta Medica respectă cele mai înalte standarde de etică a publicării și ia toate măsurile necesare pentru a preveni comportarea defectuoasă a publicării. Este obligatoriu ca toate părțile implicate în actul de publicare - autorii, redacția revistei, evaluatorii colegiului de redacție și editorul - să fie de acord cu standardele comportamentului etic preconizat.

1.2. Ghidurile de etică și malpraxis ale publicației Arta Medica se bazează pe Codul de conduită și ghidurile de bune practici pentru editori de jurnale constituite de Comitetul de etică a publicațiilor ( www.publicationethics.org ) , cerințele uniforme pentru manuscrise transmise revistelor biomedicale elaborate de Comitetul Internațional a Editorilor Jurnalelor Medicale ( www.icmje.org ), principiile Asociației Mondiale a Editorilor Medicali ( www.wame.org ) și standardele Comitetului Național de Etică ( www.ms.gov.md ) al Republicii Moldova.  

  1. Autoritatea și responsabilitățile autorului 

       2.1. Autor 

2.1.1. Responsabilitatea și răspunderea de autor ar trebui să fie limitată la cei care au făcut o substanțială contribuție la conceperea, proiectarea, achiziționarea de date, analiza datelor, executarea sau interpretarea studiului raportat.

2.1.2. Se solicită identificarea persoanelor a căror lucrare le califică drept autori ca fiind distincte de cele de contribuitor.

2.1.3. Persoanele care oferă o asistență financiară și un suport tehnic sau aparțin personalului științific ar trebui să fie recunoscute, dar să nu fie recunoscute ca autori.

2.1.4. Ordinea autorului pe contur ar trebui să fie o decizie comună a coautorilor.

2.1.5. Acest jurnal nu este responsabil pentru nicio dispută legată de autorul lucrării trimise. Orice modificare a autorului (cum ar fi adăugarea sau ștergerea unui (unora) autor(i) sau o modificare a secvenței din lista de autori trebuie să fie anunțată redacției printr-o scrisoare semnată de toți autorii înainte de publicarea lucrării.

2.1.6. Schimbarea în dreptul de autor după o publicație finală nu este luată în considerare și orientările comitetelor menționate mai sus ( www.publicationethics.org , www.icmje.org , www.wame.org , www.ms.gov.md ) sunt de urmat pentru orice dispută.   

2.1.7. Trimiterea unei lucrări la această revistă indică faptul că autorul correspondent și autorul(autorii) corespunzători au convenit asupra conținutului lucrării.

       2.2. Autorul corespondent

2.2.1. Un autor ar trebui nominalizat ca autor corespondent pentru toate comunicările legate de publicare. Este responsabilitatea autorului corespondent pentru comunicarea cu jurnalul în timpul depunerii manuscrisului, recenzie de la egal la egal, procesul de publicare pentru a solicita permisiunea fiecărui autor de a publica materialele și de a obține un consens asupra autorului înainte de transmitere.

2.2.2. Toată corespondența este trimisă autorului corespunzător, care va fi tratat ca o voce reprezentativă finală pentru toți autorii cu privire la orice decizie legată de manuscris, cu excepția cazului în care se solicită altfel în timpul transmiterii. Jurnalul își rezervă dreptul de a trimite copii ale tuturor corespondențelor către toți autorii enumerați, așa cum se prevede în recomandările ICMJE ( www.icmje.org ).

2.2.3. În lipsa unei scrisori semnate, aprobarea dovezilor de corectură de către autorul corespunzător va funcționa ca certificat al acordului final.

       2.3. Plagiat și date frauduloase 

2.3.1. Plagiatul și date frauduloase sunt considerate ca fiind o încălcare semnificativă de veridicitate și implică furtul de proprietate intelectuală de la locul de muncă a altor persoane.

2.3.2. Arta Medica impune ca manuscrisele prezentate să fie numai opera proprie a autorului și nu opera celorlalți, cu excepția cazului în care s-a acordat permisiunea explicită. Aceasta include text, cifre și tabele. Responsabilitatea pentru plagiat și date frauduloase revine autorului.

2.3.3. Articolele ar trebui să descrie rezultatele cât mai exact posibil și să evite utilizarea declarațiilor de opinie ca fapte. Manuscrisul trebuie să prezinte rezultatele într-un mod direct și să evite inducerea în eroare a cititorului sau să provoace neînțelegeri. Articolele trebuie să fie autentice și nu trebuie să conțină date manipulate sau informații frauduloase. Acest lucru este valabil și pentru traducerile directe dintr-o limbă în alta.

2.3.4. Autorii trebuie să susțină că toate datele din articol sunt reale și autentice. Autorii ar trebui să se asigure că au scris lucrarea în întregime originală, iar dacă autorii au folosit opera și / sau cuvintele altor autori, acest lucru ar trebui să fie citat în mod corespunzător.

2.3.5. Un editor poate respinge orice articol în orice moment înainte de publicare, inclusiv după acceptare, dacă apar preocupări cu privire la integritatea lucrării.

2.3.6. Recomandări pentru evitarea plagiatului:

- Utilizați ghilimele în jurul cuvintelor preluate verbal dintr-o sursă.

- Nu schimbați nicio parte din citat în contextul propoziției.

- Utilizați mărci unice pentru o ofertă în cadrul unei cotații.

- Utilizați elipsele (un spațiu și trei perioade) pentru o parte din citatul omis.

- Folosiți paranteze în jurul cuvintelor adăugate.

- Limitați utilizarea citatelor directe.

- Nu ignorați menționarea articolelor adecvate din lista de referințe.

- Evitați parafrazarea.

       2.4. Auto-plagiat 

2.4.1. Autorii nu ar trebui să publice manuscrise care descriu în esență aceeași cercetare în mai multe reviste. Trimiterea aceluiași manuscris la mai multe reviste concomitent este considerat un comportament de publicare neetic, prin urmare este inacceptabil.

2.4.2. Publicarea unor tipuri de articole (de exemplu, traduceri) în mai multe reviste este uneori justificabilă, cu condiția respectării anumitor condiții. Autorii și redactorii trebuie să cadă de acord asupra publicației secundare, care trebuie să reflecte aceleași date și interpretări ale articolului principal. Articolul principal trebuie citat în publicația secundară.

2.4.3. Un editor poate respinge orice articol în orice moment înainte de publicare, inclusiv după acceptare, dacă apar preocupări cu privire la integritatea lucrării.

       2.5. Sprijin financiar 

2.5.1. Toți autorii trebuie să dezvăluie în manuscrisul lor orice conflict de interese financiar sau de altă natură, care ar putea fi considerat ca influențând rezultatele sau interpretarea manuscrisului lor. Potențialele conflicte de interese financiare ar trebui dezvăluite cât mai curând posibil.

2.5.2. Exemple de potențiale conflicte de interese care ar trebui dezvăluite includ un loc de muncă, consultanțe, un titlu de acțiuni, onorarii, mărturii plătite de experți, cereri de brevet / înregistrări și subvenții sau alte finanțări.

       2.6. Referințe

2.6.1. Referințele sunt listate cu o acuratețe deosebită în ordinea apariției lor în text, iar numerele corespunzătoare sunt introduse în text [între paranteze pătrate] în locuri corespunzătoare.

2.6.2. Referințele trebuie să respecte formatul general prezentat în Cerințele uniforme pentru manuscrisele depuse la Jurnalele biomedicale elaborate de Comitetul Internațional al Editorilor de Jurnale Medicale ( www.icmje.org ), Secțiunea IV.A.3.g.

 

III. Responsabilități editoriale și probleme de etică a editurii

       3.1. Acceptarea și respingerea

3.1.1. Articolele sunt acceptate pentru a fi luate în considerare indiferent de naționalitate, sex, rasă și orientare sexuală, convingeri etice, religioase și politice ale autorilor. 

3.1.2. Editorul are o responsabilitate și o autoritate completă de a respinge sau accepta un articol. Redactorul jurnalului este responsabil să decidă care dintre articolele prezentate în jurnal trebuie publicate.

3.1.3. Editorul nu ar trebui să aibă niciun conflict de interese în ceea ce privește articolele respinse sau acceptate.

3.1.4. Editorul este ghidat de politicile comitetului editorial al revistei și constrâns de cerințele legale valabile cu privire la calomnie, încălcarea dreptului de autor și plagiat.

3.1.5. Articolul poate fi respins fără o recenzie dacă editorul consideră că articolul nu este potrivit pentru o publicație.

       3.2. Linii directoare pentru articolele de retragere

3.2.1. Lucrările respinse li se oferă posibilitatea unei căi de atac formale. Cererile de apel trebuie făcute în scris redacției. Autorul ar trebui să ofere motivele detaliate ale apelului și răspunsurile punct la punct la comentariile recenzorilor și ale editorului.

3.2.2. Dacă o contestație este respinsă, apelurile suplimentare asupra deciziei nu vor fi luate în considerare și hârtia nu va mai fi acceptată. Redactorul șef se referă la ceilalți editori sau recenzori în luarea acestei decizii.

       3.3. Confidențialitate și date cu caracter personal

3.3.1. Manuscrisele trebuie revizuite cu respectul cuvenit pentru confidențialitatea autorilor. În trimiterea manuscriselor, autorii încredințează editorilor rezultatele activității lor științifice și a efortului creativ, de care pot depinde reputația și cariera lor. Drepturile autorului pot fi încălcate prin dezvăluirea detaliilor confidențiale în timpul revizuirii manuscrisului său.

3.3.2. Recenzorii au, de asemenea, drepturi de confidențialitate, care trebuie respectate de editor. Este posibil ca confidențialitatea să fie încălcată în cazul în care se pretinde necinstea sau frauda, ​​dar trebuie respectată altfel.

3.3.3. Redactorii trebuie să le explice recenzorilor că manuscrisele trimise pentru revizuire sunt comunicări privilegiate și sunt proprietatea privată a autorilor.

3.3.4. Recenzorii și membrii redacției trebuie să respecte drepturile autorilor, evitând să discute public lucrările autorilor sau să-și însușească ideile înainte de publicarea manuscriselor.

3.3.5. Revizorii nu trebuie să li se permită să facă copii ale manuscrisului pentru fișierele lor și trebuie să li se interzică să le partajeze cu alții, cu excepția cazului în care există permisiunea editorului.

3.3.6. Revizorii ar trebui să returneze sau să distrugă copiile manuscriselor după ce au trimis recenziile. Redactorii nu ar trebui să păstreze copii ale manuscriselor respinse.

       3.4. Fără plagiat, fără date frauduloase

3.4.1. Redacția menține integritatea comunității științifice. Consiliul de redacție monitorizează elementele plagiatului și ale datelor frauduloase. Autorii sunt rugați să excludă o inexactitate sau o manipulare a datelor, împrumutând neglijent dintr-o referință. Declarațiile frauduloase sau inexacte în mod conștient constituie un comportament neetic și sunt inacceptabile.

3.4.2. Lucrările, având un profil politic sau lucrările, inclusiv evaluări părtinitoare sau incorecte ale altor lucrări științifice și ale altor specialiști, nu sunt acceptate pentru publicare.

3.4.3. Dacă plagiatul sau datele frauduloase sunt găsite în orice lucrare după o investigație internă, o scrisoare este trimisă imediat tuturor autorilor, institutelor afiliate și agențiilor de finanțare, iar ulterior documentul va fi retras.

3.4.4. Cazurile evidente de conduită incorectă pot duce la o interdicție de trei ani sau mai lungă a viitoarei transmiteri către Arta Medica .

       3.5. Politica privind conflictele de interese

3.5.1. Editorul și redactorul impun tuturor autorilor și recenzorilor să declare orice conflicte de interese care ar putea fi inerente transmiterilor lor. Conflictul de interese pentru un anumit manuscris există atunci când un participant la procesul de revizuire și publicare între colegi - autorul, recenzorul sau editorul - este atribuit la activitățile care pot influența în mod necorespunzător judecata sa, indiferent dacă această hotărâre este sau nu afectată de fapt . Relațiile financiare cu industria, de exemplu, prin angajare, consultanță, acțiuni, onorarii, mărturii ale experților, direct sau prin familie imediată, sunt de obicei considerate a fi cele mai importante conflicte de interese. 

3.5.2. Cu toate acestea, conflictele pot apărea din alte motive, cum ar fi relațiile personale, concurența academică și pasiunea intelectuală. Încrederea publicului în procesul de evaluare de la egal la egal și credibilitatea articolelor publicate depind în parte de cât de bine este gestionat conflictul de interese în timpul procesului de redactare, de revizuirea de la egal la egal și de luarea deciziei editoriale. O prejudecată poate fi adesea identificată și eliminată printr-o atenție atentă la metodele științifice și concluziile lucrării. Relațiile financiare și efectele lor sunt mai puțin detectate decât alte conflicte de interese. Participanții la revizuirea și publicarea colegilor trebuie să dezvăluie interesele lor conflictuale, iar informațiile ar trebui să fie făcute deschise, astfel încât ceilalți să poată evalua efectele lor.

3.5.3. Atunci când transmit un manuscris, fie că este vorba de un articol sau o scrisoare, autorii sunt responsabili de recunoașterea și dezvăluirea conflictelor financiare și de alte interese care ar putea afecta munca lor. Aceștia ar trebui să recunoască tot sprijinul financiar pentru lucrare și alte conexiuni financiare sau personale ale acesteia în manuscris.

3.5.4. Revizorii colegi externi ar trebui să dezvăluie editorilor orice conflicte de interese care ar putea păta părerea lor despre manuscris și ar trebui să se descalifice de la revizuirea manuscriselor specifice dacă consideră că este adecvat. Redactorii trebuie să fie conștienți de conflictele de interese ale recenzorilor pentru a interpreta recenziile în mod obiectiv și pentru a judeca singuri dacă recenzorul trebuie descalificat. Recenzorii nu ar trebui să utilizeze cunoștințele legate de hârtie înainte de publicarea acesteia pentru a promova propriile interese.

     3.6. Pacienți, animale, participanți la studiu și politici de consimțământ informat

3.6.1. Pacienții și participanții la studiu au un drept la confidențialitate care nu trebuie încălcat fără consimțământul lor informat. Identificarea informațiilor, inclusiv numele, inițialele sau numerele de înregistrare ale spitalului, nu ar trebui publicate în descrieri scrise, fotografii sau origine, cu excepția cazului în care informațiile sunt esențiale în scopuri științifice, iar pacientul (sau părintele sau tutorele) acordă un consimțământ scris pentru publicare.

        Consimțământul informat în acest scop necesită ca unui pacient identificabil să i se afișeze manuscrisul care urmează să fie publicat. Autorii ar trebui să dezvăluie acestor indivizi dacă orice material identificabil potențial ar putea fi disponibil atât pe internet, cât și în tipar după publicare. Consimțământul pacientului și al participantului la studiu ar trebui să fie scris și arhivat de jurnal, autori sau ambii, așa cum este dictat de legislația locală. 

3.6.2. Datele de identificare neesențiale ar trebui omise. Consimțământul informat ar trebui obținut în cazul în care există orice îndoială că anonimatul poate fi menținut. De exemplu, mascarea regiunii oculare în fotografiile persoanelor este o protecție inadecvată a anonimatului. Dacă caracteristicile de identificare sunt modificate pentru a proteja anonimatul, cum ar fi în pedigreele genetice, autorii ar trebui să asigure asigurarea, iar editorii ar trebui să ia act de faptul că astfel de modificări nu denaturează un sens științific.

3.6.3. Cerința pentru consimțământul informat este inclusă în Ghidul pentru autori. După obținerea consimțământului informat, articolul este acceptat pentru publicare.

3.6.4. Cercetarea trebuie să îndeplinească toate standardele aplicabile pentru etica experimentării și a integrității cercetării. Dacă lucrarea implică utilizarea unor subiecți de origine animală sau umană, autorul ar trebui să se asigure că manuscrisul conține o declarație că toate procedurile au fost efectuate în conformitate cu legile și orientările instituționale relevante și că comitetul instituțional corespunzător le-a aprobat. Autorii ar trebui să includă în manuscris declarația că consimțământul informat a fost obținut pentru experimentarea cu oameni și animale.

3.6.5. Dacă lucrarea implică substanțe chimice, proceduri sau echipamente care prezintă pericole neobișnuite inerente utilizării lor, autorul trebuie să le identifice în mod clar în manuscris.

       3.7. Erori, inexactități și corecții

3.7.1. Atunci când un autor descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în propria sa lucrare publicată, este obligația autorului să notifice prompt editorul sau editorul și să coopereze cu editorul pentru a retrage sau corecta hârtia.

3.7.2. Autorii, recenzorii și cititorii sunt rugați să informeze redacția în cazul în care unele greșeli gramaticale, deplasări ale figurii sau ale tabelelor s-au strecurat în textul articolului.

3.7.3. Editorul și redactorul sunt întotdeauna dispuși să publice corecțiile, clarificările și scuzele atunci când este nevoie.

  1. Procesul editorial și de revizuire de la egal la egal

4.1. Considerăm că unul dintre principalele obiective ale sistemului de evaluare de la egal la egal este îmbunătățirea calității manuscrisului unui candidat.

4.2. Manuscrisul primit pentru publicare este tratat ca un document confidențial. Articolele nu trebuie prezentate altor părți sau discutate cu acestea, cu excepția celor autorizate de editor.

4.3. Redacția nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre un manuscris transmis altcuiva decât un autor corespunzător, recenzori, alți consilieri editoriali și editor.

4.4. Materialele nepublicate dezvăluite într-un manuscris trimis nu trebuie utilizate în cercetările proprii ale editorilor fără acordul scris al autorilor.

4.5. Toate articolele sunt dublu-orb, revizuite de doi experți independenți. În timpul procesului de analiză, identitățile ambilor autori și ale recenzorilor sunt păstrate ascunse pentru a asigura o evaluare nepărtinitoare.

4.6. Recenzorii evaluează manuscrisele pentru conținutul lor intelectual, fără a ține cont de rasa, sexul, orientarea sexuală, credințele religioase, originea etnică, cetățenia sau filosofia politică a autorilor.

4.7. Factorii care sunt luați în considerare în timpul examinării sunt relevanța, soliditatea, semnificația, originalitatea, lizibilitatea și un stil lingvistic adecvat.

4.8. Orice arbitru selectat care se simte necalificat să revizuiască manuscrisul sau știe că revizuirea lui promptă va fi imposibilă trebuie să anunțe editorul și să se scuze de la procesul de revizuire.

4.9. Revizorul nu ar trebui să aibă niciun conflict de interese în ceea ce privește cercetarea, autorii și / sau fondatorii cercetării. Potențialul conflict de interese este recunoscut de toți autorii și recenzorii editoriali. În cazul în care un astfel de conflict este recunoscut, recenzorul este exclus din procesul de revizuire și un alt evaluator este desemnat.

4.10. Vă recomandăm cu tărie că o evaluare negativă a evaluării ar trebui să explice punctele slabe ale manuscrisului, astfel încât autorii în cauză să înțeleagă baza respingerii și să îmbunătățească manuscrisul pe baza acestor comentarii.

4.11. Recenziile ar trebui făcute în mod obiectiv. Arbitrii ar trebui să își exprime clar părerile împreună cu prezentarea argumentelor de susținere. Este de așteptat ca recenzorii să le sugereze autorilor cum își pot consolida lucrările pentru a o face acceptabilă.

4.12. Recenzorii sunt încurajați să fie sinceri, dar nu ofensatori în limbajul lor (cuvinte inutile dure pot fi modificate sau eliminate la discreția editorului). Credem într-o critică constructivă. Critica personalității autorului este inadecvată.

4.13. Comentariile recenzorilor ar trebui să fie suficient de informative și de ajutor pentru a lua decizia editorială. Autorii nu ar trebui să confunde comentariile simple și adevărate cu o critică nedreaptă.

4.14. Recenzorii ar trebui să indice lucrările relevante publicate care nu au fost citate de autor. De asemenea, un recenzor ar trebui să atragă atenția editorului asupra eventualelor asemănări sau suprapuneri între manuscrisele examinate și orice altă lucrare publicată despre care deține cunoștințe personale.

4.15. Cu ajutorul comentariilor recenzorilor se ia o decizie finală (acceptată sau acceptată cu revizuire minoră sau acceptată cu revizuire majoră sau respinsă) și este trimisă autorului corespunzător.

Notă:

În actualizarea acestui document, ideile din declarații similare ale altor editori au fost utilizate și suntem obligați pentru acestea.
Declarația este adoptată de Consiliul de redacție al Arta Medica la 15 mai 2020 .

Rojnoveanu Gheorghe , dr. hab. șt. med., professor universitar, redactor șef Arta Medica
E-mail: gheorghe.rojoveanu@usmf.md
Telefon: (+373)22-729-700
MD-2025, Chișinău
Republica Moldova